İleti Yönetim Sistemi ve İzinler

KVKK ve ETK Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun uyarınca

 AYDINLATMA METNİ

 

Hekimler Cerrahi Özel Sağlık Hizmetleri. San. Tic. LTD. ŞTİ  ile aranızda kurulmuş olan alışveriş ilişkisi ve iş süreçlerinin yürütülmesi için kişisel verileriniz işlemektedir.
işletme faaliyetleri çerçevesinde işlenen kişisel veriler, ilgili mevzuatta öngörülen süre kadar muhafaza edilir. Bu kapsamda kişisel veriler
·         6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
·         6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu
·         5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
·         5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun
·         6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
·         4857 sayılı İş Kanunu
·         6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
·         4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
·         8529 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
·         İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik
·         Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik
·         Bu kanunlar uyarınca yürürlükte olan diğer ikincil düzenlemeler
·         6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun
Çerçevesinde işlenmekte ve ilgili yasalar kapsamında öngörülen saklama süreleri sonunda imha edilmektedir.
Alttaki listede sıralanan kişisel verileriniz, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları” başlıklı 6. Maddesinde yer alan ve paylaşılması için açık rıza alınması yasal zorunluluk olan özel nitelikli kişisel verilerdir. İşlenen verileriniz;
-          KİMLİK, İLETİŞİM, LOKASYON, MÜŞTERİ İŞLEM, FİZİKSEL MEKAN GÜVENLİĞİ, GÖRSEL VE İŞİTSEL KAYITLAR.
 
Amaçlarıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde müşteri memnuniyeti, müşteri portföyü kaydı amacıyla işlenmektedir.
 
Özel nitelikli kişisel verileriniz, amaçlarıyla sınırlı olacak şekilde işlenmekte ve aynı amaçlarla sınırlı kalmak koşuluyla kamu kurum ve kuruluşları ile veri güvenliği sağlanarak ve kişisel verilerin korunması mevzuatına uygun idari ve teknik tedbirler azami düzeyde alınarak paylaşılmaktadır. 
Kişisel verilerinize ilişkin yasal haklarınız KVKK 11. Madde çerçevesinde;
a)                Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b)                Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c)                Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d)                Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e)                Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
f)                 Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
g)                Yukarıdaki (e) ve (f) maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
h)                İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i)                  Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
Şeklinde tanımlanmıştır.
İlgili kişiler, kişisel veriler üzerindeki haklarını kullanmak için Hekimler Cerrahi Özel Sağlık Hizmetleri. San. Tic. LTD. ŞTİ.   Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurup imzaladıktan sonra
Hekimler Cerrahi Özel Sağlık Hizmetleri. San. Tic. LTD. ŞTİ. Adresine şahsen / noter kanalıyla veya şirketimize daha önce bildirilen e-posta adresleri üzerinden kvkk@hekimler.com.tr adresine  “KVKK Başvuru” konu başlığı ile gönderebilirler.
Veri Sorumlusu: Hekimler Cerrahi Özel Sağlık Hizmetleri. San. Tic. LTD. ŞTİ. 
Adres: Aşağı Dudullu Mahallesi Alemdağ Caddesi No: 467 Ümraniye / İstanbul
kvkk@hekimler.com.tr


 

6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca

 AYDINLATMA METNİ

 

6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun gereğince telefon numaranıza mesaj, e-posta veya arama yoluyla ürün, kampanya ve bilgilendirme mesajları gönderilebileceği, arama yapılabileceği tarafınıza bildirilmektedir.